การตั้งค่ารูปแบบปริ้นครัว หรือปริ้นออเดอร์ ใน Tablet

การตั้งค่ารูปแบบปริ้นครัว หรือปริ้นออเดอร์

การปริ้นครัว หรือปริ้นออเดอร์อาหารไปที่ครัว จะมีรูปแบบการปริ้นออเดอร์  2 รูปแบบ ดังนี้

 1. การปริ้นออเดอร์ครัวแบบ รวมเมนู
  ขั้นตอนการตั้งค่า
  1.1  ไปที่เมนู เลือกตั้งค่า และ ตั้งค่าเครื่องปริ้น
  ตัวอย่าง จะพบรายการ “กำหนดรูปแบบการปริ้นออเดอร์” ตามภาพตัวอย่าง

  1.2 กดเลือก จะขึ้น Popup ให้เลือกการตั้งค่า “ปริ้นออเดอร์ครัว  – รวมเมนู”
  ตัวอย่าง เลือก  “ปริ้นออเดอร์ครัว  – รวมเมนู”
 2. การปริ้นออเดอร์ครัวแบบ แยกเมนู
  ขั้นตอนการตั้งค่า
  2.1  ไปที่เมนู เลือกตั้งค่า และ ตั้งค่าเครื่องปริ้น
  ตัวอย่าง จะพบรายการ “กำหนดรูปแบบการปริ้นออเดอร์” ตามภาพตัวอย่าง

  2.2 กดเลือก จะขึ้น Popup ให้เลือกการตั้งค่า “ปริ้นออเดอร์ครัว  – แยกเมนู”
  ตัวอย่าง เลือก  “ปริ้นออเดอร์ครัว  – แยกเมนู”