เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
(Terms of Use and Privacy Policy)

เงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายระหว่าง บริษัท เอวี พลัส จำกัด (“เอวี พลัส”, “ผู้ให้บริการ”, “เรา”) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ ??? (“บริการของบริษัท”) ผ่านผ่านเว็บไซด์ www.posstep.com และ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ (“เว็บของบริษัท”, “แอพฯ ของบริษัท”) กับผู้ใช้บริการ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”, “ผู้ใช้บริการ”, “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการ การตกลงสมัครเข้าใช้บริการของบริษัททุกประเภท นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ

เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

 1. คำจำกัดความ

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท เอวี พลัส จำกัด ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระในเวลา และอัตราที่กำหนดตามสัญญา

“ข้อมูล” หมายความถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับเว็บไซด์ของบริษัท และ/หรือ แอพฯ ของบริษัท

“เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใด ๆ ที่ไม่อาจป้องกันได้แม้จะมีการระมัดระวังอันพึงสมควรแล้ว

 1. การให้บริการ
  1. รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นไปไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลา และถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ และช่องทางติดต่ออื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัท
  3. สิทธิในการใช้บริการของบริษัทตามแพ็กเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้นั้น มิใช่สิทธิเด็ดขาด และไม่สามารถโอนได้
  4. ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานตามจำนวนที่สอดคล้องกับแพ็กเกจการให้บริการที่ท่านเลือก โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการกระทำที่ผู้ใช้งานบริการของบริษัทที่ท่านให้สิทธิได้กระทำไป ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใด ๆ จากบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่จะปรากฏว่าผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา
  1. การสมัครใช้บริการ: บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ของบริษัท
  2. การต่อสัญญา: ระยะเวลาในการใช้บริการของบริษัทโดยปกตินั้นมีระยะเวลาหนึ่งปี เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนหน้าเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่แสดงเจตนาเลิกสัญญาตามวิธีการที่บริษัทกำหนดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งปี และจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติคราวละหนึ่งปีด้วยวิธีการเดียวกัน
  3. การเลิกสัญญา
   1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง support@ บริษัท.com การยื่นคำขอเลิกสัญญาจะต้องทำก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการ โดยบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ
   2. บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อบริษัทบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญามีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา
 3. การระงับการให้บริการ
  1. บริษัท อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการบริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่าบริษัทไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
  2. เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
   1. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
   2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
   3. เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
   4. การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่บริษัทใช้ประกอบการให้บริการของบริษัท
   5. การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด
 4. การยกเลิกการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

 1. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น และ การใช้บริการของ บริษัท เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก
  1. การรับมอบอำนาจจากผู้อื่น ในกรณีที่ท่านสมัครเข้ารับบริการของ บริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้อื่น ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านมีสิทธิและได้รับมอบอำนาจชัดแจ้งจากตัวการในการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และไม่ว่าประการใดท่านยอมรับว่าท่านเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้เฉกเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือท่านไม่อาจอ้างความเป็นตัวแทนเพื่อหลุดพ้นความรับผิดใด ๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
  2. การใช้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ให้ถือว่า ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ หรือตามคำสั่งใด ๆ จากบุคคลภายนอกที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท

ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของบริษัท ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

บริษัทไม่มีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไม่ว่ากรณีใด ๆ

 1. หน้าที่ของผู้ใช้บริการ
  1. การชำระค่าบริการ: บริษัทจะทำการเรียกเก็บเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่ท่านเลือกใช้บริการ และท่านมีหน้าที่ชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนดไว้ จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของท่านชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระค่าบริการจนครบ ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
  2. การให้ข้อมูล: ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่บริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นใด ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที
  3. ข้อห้ามในการใช้บริการ: ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการของบริษัทไปในทางที่ต้องห้ามโดยกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือสร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้ให้บริการ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
  4. การเก็บรักษา User name และ Password: ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทจะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะผู้ใช้บริการที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้บริษัททราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตรการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆ ของการใช้มาตรการดังกล่าว เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ บริษัท ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว
  5. ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท และของบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ใช้ประกอบการให้บริการ
  6. ท่านจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำดังกล่าว
  7. ท่านจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ใช้ประกอบการให้บริการ หรือของผู้ใช้บริการท่านอื่นเข้ามาในเว็บไซด์และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท
  8. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อท่าน หรือท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของบริษัท ท่านจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของท่านเอง และท่านจะไม่ให้บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
  9. ในกรณีที่บริษัทมีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของท่าน ท่านยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ บริษัทโดยสิ้นเชิง
  10. การผิดหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุไว้บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อความสะดวกในการให้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, อาชีพ, หมายเลขบัตรประชาชน, ที่อยู่, ที่ทำงาน, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลทางด้านภาษี, ข้อมูลด้านการบัญชีและการเงิน, ข้อมูลการจดทะเบียนทางการค้า, ข้อมูลบัตรเครดิต และ อื่น ๆ เป็นต้น
  2. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
 • สมัครใช้บริการ
 • ใช้บริการ
 • มีการติดต่อเข้ามายังหน่วยให้ความช่วยเหลือในการใช้งาน
 • มีการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท แต่การกระทำเช่นนั้นหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของบริษัทได้
  1. การให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
   1. เมื่อท่านสมัครใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการ และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
   2. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อประโยชน์แก่การดังต่อไปนี้
 • เพื่อระบุตัวตนของท่าน 
 • เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ 
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
 • เพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ การอบรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านเทคนิคหรือปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการบริการ 
 • เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
  1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก: ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บริษัท ถือว่าท่านให้การรับประกันว่าท่านกระทำไปโดยมีสิทธิ หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลให้กระทำเช่นนั้น และท่านอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ คัดลอก ข้อมูลดังกล่าวได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบถึงการกระทำดังกล่าวและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวบริษัทด้วยตัวท่านเอง บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกและไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงเหตุดังกล่าว
  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่
 • ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือการทำตามคำร้องขอของท่าน 
 • ในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น
  1. การเก็บและใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล: การสมัครใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลประเภทที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในการต่อไปนี้
 • เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้บริการของเรา 
 • เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับเมื่อใช้บริการ 
 • เพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจขนาดเล็ก
  1. การเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ต่างประเทศ: บริษัทใช้บริการของ Cloud ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ประกอบการให้บริการของบริษัท เพื่อการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น การสมัครเข้าใช้บริการของบริษัทถือว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ของ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
  2. มาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจบริษัท ใช้ระบบฐานข้อมูล Cloud ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเทียบเท่าระดับสากล เว็บไซต์มีการเข้ารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูล
  3. บริษัท ใช้ “คุกกี้” (Cookies): “คุกกี้” คือ ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อความสะดวกในการจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านเคยเข้าชม “คุกกี้” ไม่สามารถใช้เพื่อระบุถึงตัวท่านหรือมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านแต่ประการใด แต่ “คุกกี้” นั้นสามารถใช้เพื่อระบุถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น

บริษัท ใช้ “คุกกี้” และเมื่อ “คุกกี้” ได้ถูกติดตั้งลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์บริษัท เนื่องจาก “คุกกี้” จะจดจำรูปแบบลักษณะการใช้งานของผู้ใช้บริการเอาไว้ นอกจากนี้ บริษัท จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

ท่านมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ใช้ “คุกกี้”ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องตระหนักว่าการปฏิเสธการใช้งาน “คุกกี้” อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังชั่นหรือการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทได้

  1. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก เว็บไซต์ ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้บริษัททราบตามช่องทางต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  2. การร้องเรียนปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว: ในกรณีที่ท่านมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
  3. ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน Account (บัญชีผู้ใช้งาน) ของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ บริษัท ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  4. การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและทางปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของเรา บริษัทมีมาตรการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน บริษัท ไม่มีความรับผิดใด ๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย
 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

 1. ข้อจำกัดความรับผิด
  1. แม้ บริษัท จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา
  2. บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ บริษัท ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่บริษัทได้รับชำระจากท่าน ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น
 2. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการบริษัทฉบั นี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการบริษัทฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการบริษัทฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เงื่อนในการใช้บริการบริษัทฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 1. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท